24-12-6 часовна трка


1-ва Шри Чинмој 24-12-6 часовна трка (8.6.2024)

Првата Шри Чинмој 24-12-6 часовна трка ќе се одржи на 8-9.6.2024 година (сабота и недела).
Стартот на трката на 24 часа е во 8:00 часот на 8-ми јуни (сабота).
Стартот на трката на 12 часа е во 20:00 часот на 8-ми јуни (сабота).
Стартот на трката на 6 часа е во 8:00 часот на 8-ми јуни (сабота).
Трката на 6 часа завршува во 14:00 часот на 8-ми јуни (сабота).
Трката на 24 часа и трката на 12 часа завршува во 8:00 часот на 9-ти јуни (недела).

Организатор на настанот е Шри Чинмој маратон тим.

Трки

24-часовна трка
12-часовна трка
6-часовна трка

Старт

8-ми јуни (сабота), 8:00 –> 24-часовна трка
8-ми јуни (сабота), 20:00 –> 12-часовна трка
8-ми јуни (сабота), 8:00 –> 6-часовна трка

Локација и опис на патеката

Стартот на трката е во Градски парк – Скопје, во близина на Луна парк.
Патеката е кружна со должина од 1 739 m. Должината на патеката е официјално потврдена со национален сертификат број MKD2024-0001.

Мерењето на времето, односно броењето на изминати кругови/километри се врши електронски, со чипови.

Прогласување на победници

На сите учесници кои ќе ги завршат трките се доделува медал и диплома, а на победниците (прво, второ и трето место) се доделува пехар, медал и диплома.

Победници се прогласуваат во апсолутна категорија:

 • 24 часа мажи – апсолутна категорија
 • 24 часа жени – апсолутна категорија
 • 12 часа мажи – апсолутна категорија
 • 12 часа жени – апсолутна категорија
 • 6 часа мажи – апсолутна категорија
 • 6 часа жени – апсолутна категорија

Резултати и фотографии од настанот ќе бидат објавени веднаш по одржувањето на настанот, на веб-страницата на организаторот, www.srichinmoyraces.mk

Стартни пакети

Стартниот пакет вклучува:

 • стартен број
 • маица со логото на трката
 • медал за завршена трка за учесници на трките
 • хартиена диплома
 • пехари за победниците (прво, второ и трето место)
 • дигитални фотографии
 • освежување во текот на трката
 • складирање на лични работи за време на трката
 • подготовка и обезбедување на патеката
 • мерење на време
 • тоалети достапни на старт/цел зоната
 • медицинска помош
 • соодветен простор за одмор

Стартниот број се подигнува 30-60 минути пред почетокот на трката на самиот старт на трката.

Освежување

За време на трката учесниците добиваат освежување со вода, сокови, овошје и други слични закуски.

Финиш

Трката на 6 часа завршува во 14:00 часот на 8-ми јуни (сабота).
Трката на 24 часа и трката на 12 часа завршува во 8:00 часот на 9-ти јуни (недела).

Котизација

Котизацијата изнесува:

 • 4300 денари за трката на 24 часа
 • 3000 денари за трката на 12 часа
 • 1900 денари за трката на 6 часа

Пријавување

Пријавувањето трае до 3.6.2024 година (понеделник), 12:00 часот.
✍ Регистрацијата се одвива преку srichinmoyraces.mk

Контакт

srichinmoyraces.mk@gmail.com
076266803
? https://srichinmoyraces.mk

24-12-6 Hour Races


1st Sri Chinmoy 24-12-6 Hour Races (June 8th, 2024)

The first Sri Chinmoy 24-12-6 Hour Races will be held on June 8-9, 2024 (Saturday and Sunday).
The 24-Hour Race starts at 8:00 АM on June 8th (Saturday).
The 12-Hour Race starts at 8:00 PM on June 8th (Saturday).
The 6-Hour Race starts at 8:00 АM on June 8th (Saturday).
The 6-Hour Race finishes at 2:00 PM on June 8th (Saturday).
The 24-Hour and 12-Hour Race finish at 8:00 AM on June 9th (Sunday).

The event is organised by the Sri Chinmoy Marathon Team – Skopje.

Races

24-Hour Race
12-Hour Race
6-Hour Race

Start

June 8th (Saturday), 8:00 AM –> 24-Hour Race
June 8th (Saturday), 8:00 PM –> 12-Hour Race
June 8th (Saturday), 8:00 AM –> 6-Hour Race

Location and course description

The start of the races is in Skopje City Park, near Luna Park.
The 1.739 km loop is located in the City Park amidst its beautiful nature, accurately measured AFNM certified loop (national certificate MKD2024-0001).

The timing will be done electronically.

Announcing winners

All finishers will be awarded a medal and a diploma, and the winners – first, second and third place – will be awarded a trophy, a medal and a diploma.

Winners will be announced in absolute category:

 • 24 hours men – absolute category
 • 24 hours women – absolute category
 • 12 hours men – absolute category
 • 12 hours women – absolute category
 • 6 hours men – absolute category
 • 6 hours women – absolute category

Results and photos of the event will be published immediately after the event, on the organizer’s website www.srichinmoyraces.mk

Race packets

Race packets include:

 • race number
 • custom race shirt
 • finisher medal
 • paper diploma
 • trophies for winners (first, second and third place)
 • digital photos
 • refreshments during the race
 • storage of personal belongings during the race
 • preparation and securing of the track
 • timing
 • toilets available at start/finish area
 • medical assistance
 • appropriate space for rest

Race numbers/bibs will be picked up 30-60 minutes before the start on the location of the start of the race.

Refreshments

During the race the participants will get refreshments – water, juices, fruits, snacks, etc.

Finish

The 24-Hour and 12-Hour Race finish simultaneously at 8:00 AM on June 9th (Sunday).
The 6-Hour Race finishes at 2:00 PM on June 8th (Saturday).

Registration fees

 • 24-Hour Race registration fee: 4300 MKD (70 EUR)
 • 12-Hour Race registration fee: 3000 MKD (50 EUR)
 • 6-Hour Race registration fee: 1900 MKD (30 EUR)

Registration

Registration ends: June 3rd, 2024 (Monday), 12:00 PM
✍ You can register through srichinmoyraces.mk

Contact

srichinmoyraces.mk@gmail.com
+38976266803
https://srichinmoyraces.mk


„Одлучноста во твојот херојски подвиг
ќе проникне во твојот ум и срце
дури и откако твојот успех или неуспех
ќе биде долго време заборавен.“

– Шри Чинмој

mk_MKМакедонски јазик