Услови и правила за учество нa 1-вата Шри Чинмој 24-12-6 часовна трка

Следните услови и правила се составен дел од регистрацијата за учество нa 1-вата Шри Чинмој 24-12-6 часовна трка.

1. Информации за настанот
1.1. Име на настанот: 1-ва Шри Чинмој 24-12-6 часовна трка
1.2. Настанот ќе се одржи на 8-9.6.2024 година (сабота и недела) со почеток во 8:00 часот, во Градски парк – Скопје, во близина на Луна парк. Организаторот има право да го промени терминот на трките доколку тоа го наметнуваат условите.
1.3. Организатор на настанот: ШРИ ЧИНМОЈ МАРАТОН ТИМ Скопје
1.4. Службен јазик на настанот: македонски и англиски
1.5. Трки: 24-часовна трка, 12-часовна трка и 6-часовна трка.

2. Пријавување и одговорности на учесниците
2.1. Пријавувањето се отвора на 1.4.2024 година во 12:00 часот, а се затвора на 3.6.2024 година во 23:59 часот. Не е можно пријавување на денот на трката.
2.2. Пријавата можете да ја промените без надомест за што треба да побарате промена преку е-пошта на srichinmoyraces.mk@gmail.com најдоцна до 3.6.2024 година.
2.3. Трката има ограничен број на учесници, а пријавувањето се затвора во моментот на пополнување на бројот на учесници, што може да биде пред крајниот рок на 3.6.2024 година.
2.4. Учесникот на трката е одговорен за неговата психофизичка и здравствена подготвеност за учество на трката.
2.5. Учесниците учествуваат на сопствен ризик. Организаторот не сноси никакви правни последици во случај на телесна повреда, други здравствени проблеми или смрт, оштетување на опремата и помагалата на учесникот, повреда на дете во количка. Лекарскaтa екипa има право да го отстрани учесникот од трката доколку констатира опасност по неговото здравје.
2.6. Организаторот е должен да обезбеди итна медицинска помош за време на трката.
2.7. Со пријавувањето на трката, учесникот се согласува дека организаторот може да користи фотографии и видео снимки направени за време, непосредно пред и по трката, вклучувајќи ги сите видови на рекламирање на радио, ТВ и интернет, како и за други рекламни потреби на организаторот.
2.8. Секој регистриран учесник мора да трча со стартниот број што му е доделен во старниот пакет и за истиот не е можно отстапување на друго лице, во каков било случај, дури и во случај да не е можно учество на настанот од какви било причини. Пријавувањето за трката е лично. Учесникот потврдува дека сите податоци внесени во пријавата се точни.
2.9. Во случај на презакажување на трката поради влошена епидемиолошка состојба во државата или поради други непредвидени околности, уплатените средства не се рефундираат. Пријавата ќе биде важечка за следна трка.

3. Стартни пакети и подигнување
3.1. Стартните пакети се подигнуваат 30-60 минути пред почетокот на трката.
3.2. Стартниот пакет се состои од: стартен број, медал за завршена трка за учесниците кои ќе ја завршат трката, хартиена диплома за завршена трка, пехари за победниците (прво, второ и трето место), дигитални фотографии, складирање на лични работи за време на трката, подготовка и обезбедување на патеката, мерење на време, освежување за време на трката, тоалети достапни на старт/цел зоната, медицинска помош, соодветен простор за одмор.
3.3. При подигнување на стартниот пакет потребно е да се покаже потврдата испратена како е-пошта (во електронска или хартиена форма) или документ за идентификација, лична карта или патна исправа.

4. Учество на трката
4.1. Учество на трката е можно само со стартниот број издаден од организаторот.
4.2. Стартниот број се поставува на предната страна од маицата и мора да е видлив во секое време на трката и за време на влегувањето во целта.
4.3. На задната страна на стартниот број се наоѓа чипот за мерење на време кој не смее да се оштетува/уништува (превиткува) на каков било начин, во спротивно нема да биде регистрирано времето.
4.4. Трките се временски и за победник се прогласува учесникот со најголем број изминати кругови, односно километри, во рок од 24, 12 или 6 часа соодветно за секоја трка.
4.5. Резултатите се достапни онлајн за време и по завршувањето на трката на линкот кој ќе го објави организаторот пред почетокот на трката. Жалба во врска со резултатите на тројцата првопласирани се поднесува во рок од 30 минути по завршувањето на трката во писмена форма до официјалните судии. Рокот за поднесување на жалба за останатите резултати е 24 часа по завршувањето на трката, исклучиво преку е-пошта. По истекот на правото на жалба, резултатите стануваат официјални.
4.6. За лица помлади од 18 години потребна е писмена изјава од родител/старател и лекарска потврда што дозволува учество на трката.

5. Дозволена и недозволена опрема
5.1. На трката не е дозволена употреба на ролери, скутери, велосипеди или други помагала со тркала. Исклучок се лицата со ограничена подвижност кои не можат да се движат без помагала.
5.2. Сите лица кои учествуваат на трката мора да учествуваат самостојно.
5.3. Дозволено е учество на тркачи со дете во количка што ја туркаат пред нив, со претходно известување на организаторот, а истите застануваат на стартот во последните редови.
5.4. На учесниците им е дозволено учество на трката со куче на поводник, со претходно известување на организаторот, а истите застануваат на стартот во последните редови.

6. Култура на однесување
6.1. Сите учесници мора да ги слушаат во секое време инструкциите на организаторот или претставници на организаторот.
6.2. Сите учесници треба да се однесуваат спортски и со почит кон другите учесници, гледачи и организаторот или претставници на организаторот во секое време.
6.3. Непочитување на правилата за спортско однесување може да резултира со казна или дисквалификација во согласност со одлуката на организаторот.

7. Измени на правила
7.1. Организаторот има право да ги промени правилата и терминот на трките доколку тоа го наметнуваат условите.
7.2. Во случај на измени и дополнување на правилата, организаторот ќе го објави тоа на својата веб-страница.


TERMS AND CONDITIONS FOR PARTICIPATION IN THE 1ST SRI CHINMOY 24-12-6 HOUR RACES

The following terms and conditions are an integral part of the registration for participation in the 1st Sri Chinmoy 24-12-6 Hour Races.

1. Information about the event
1.1. Event Name: 1st Sri Chinmoy 24-12-6 Hour Races (in Macedonian: 1-ва Шри Чинмој 24-12-6 часовна трка)
1.2. The event will take place on June 8-9, 2024 (Saturday and Sunday) at 8:00 AM, in Skopje City Park, near Luna Park. The event organizer reserves the right to change the date and/or time of the races if the conditions require such changes.
1.3. Event organizer: SRI CHINMOY MARATHON TEAM Skopje
1.4. Official languages of the event: Macedonian and English
1.5. Races: 24-Hour Race, 12-Hour Race and 6-Hour Race

2. Registration and participant responsibilities
2.1. The registration opens on April 1, 2024 at 12:00 PM, and closes on June 3, 2024 at 11:59 PM. Registration on the day of the races is not possible.
2.2. Changes in registration details can be made without charge, only by requesting a change via e-mail at info@srichinmoyraces.mk no later than June 3, 2024.
2.3. There is a limited number of participants in the races and the registration will be closed at the moment the number of participants is reached, which may be before the deadline of June 3, 2024.
2.4. Each participant is responsible for his/her own psychophysical condition, fitness and health for participation in the races.
2.5. Participants participate at their own risk. The organizer does not bear any legal consequences in case of bodily injury, other health problems or death, damage to the participant’s equipment and aids, injury to a child in a stroller. The medical team has the right to remove the participant from the races if it finds a danger to his health.
2.6. The organizer is obliged to provide emergency medical care during the races.
2.7. By registering for the races, the participant agrees that the organizer may use photos and videos taken during, immediately before and after the races, including all types of advertising on radio, TV and the Internet, as well as for other advertising needs of the organizer.
2.8. Each registered participant must run with the race number/bib assigned to him/her in the race packet and it is not possible to transfer it to another person, in any case, even in the case when it is not possible for him/her to participate in the event for any reason. The registration is strictly personal. The participant confirms that all entered data in the application is correct.
2.9. In the case of rescheduling of the races due to epidemiological situation in the country or other unforeseen circumstances, the registration fee shall not be refunded, and the registration will be valid for next races.

3. Race packets
3.1. Race packets are to be picked up 30-60 minutes before the start of the races.
3.2. The race packages consists of: race number/bib with a chip for timekeeping, finisher medal, finisher paper diploma, trophies for winners (first, second and third place), digital photos, personal belongings storage services during the races, preparation and securing of the track, timekeeping, refreshment/aid station, toilets available at the start/finish line, medical assistance at start/finish zone, adequate rest area.
3.3. When picking up the race packets, it is necessary to show the notification of registration sent as an e-mail (in electronic or paper form) or an identification document, ID card or travel document.

4. Participation in the races
4.1. Participation in the races is possible only with the race number/bib provided by the organizer.
4.2. The race number/bib is placed on the front of the shirt and must be visible at all times during the races and during the entry to the finish line.
4.3. On the back side of the race number/bib is placed timing chip which must not be damaged/destroyed (bent) in any way, otherwise the time will not be registered.
4.4. The races are time-based and winners are declared participants with largest distance/number of laps completed, i.e. kilometers, within 24, 12 or 6 hours respectively for each race.
4.5. The results are available online during and after the races on the link published by the organizer before the start of the races. Complaints against the results of the first three winners may be filed within 30 minutes after the end of the races in writing to the official referees. The deadline for filing complaints regarding the remaining results is within 24 hours after the end of the races, only by e-mail. Once the deadline for complaints has finished, the results become official.
4.6. Participants under the age of 18 must provide a parental permission/written statement of a parent/guardian and a medical certificate that allows participation in the races.

5. Permitted and prohibited equipment
5.1. No use of roller skates, scooters, bicycles or other wheeled aids is permitted in the races. Exceptions are made for people with limited mobility who cannot move without aids.
5.2. All participants take part in the races independently.
5.3. Participation with a child in a stroller or a wheelchair is permitted with a prior notice to the organizer, and those participants take place in the last lines of participants at the starting point.
5.4. The participants are allowed to participate in the races with a dog on a leash, with a prior notice to the organizer, and those participants take place in the last lines of participants at the starting point.

6. Code of conduct
6.1. All participants must comply with the instructions of the organizer or organizer representatives at all times.
6.2. All participants should behave in a sportsmanlike and respectful manner towards all fellow participants, spectators and event staff at all times.
6.3. Failure to comply with the rules of sportsmanlike conduct may result in a penalty or disqualification in accordance with the organizer’s decision.

7. Change of rules
7.1. The organizer reserves the right to change the rules, terms and conditions, and the date/time of the races if the conditions require such changes.
7.2. In the case of changes and amendments to the rules, the organizer will publish them accordingly on its website.