БРОЕЊЕ НА КРУГОВИ


Мерењето на времето, односно броењето на изминати кругови/километри се врши електронски, со чипови.

Доколку учесникот ја завршува трката порано, потребно е да го информира персоналот на мерната станица.